Проекти

Image
Image
Image

Проект № 2023-1-BG01-KA122-SCH-000145927 „И от теб зависи“- финансиран по

Програма Еразъм + , продължителност от 01.06.2023 г до 31.03.2024.

Проектът допринася към Стратегията на ДГ № 62 „Зорница“ като предлага специализирано обучение на учители, които работят с ромски деца, а това в дългосрочен план ще създаде условия за намаляване на езика на омразата и агресията, приемане на  различията характерни за всеки човек, подобряване работата с родители и общност.         

В проекта са залегнали 3 обучителни курса, които взаимно се надграждат с 3 различни организации: 1. Erasmus Learning Academy от Италия; 2. Филиал на Europass Teacher Academy от Унгария и 3. BragaMob от Португалия. И трите организации имат дългогодишен опит и изграден капацитет в сферата на обучения на учители, както и трансфера на добри практики.               

Image
Image

ПРОЕКТ „МЕЖДУКУЛТУРНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ“  КП33.19-2020, ПРИОРИТЕТ № 3, ДОГОВОР БС33.19-3-001/29.09.2020 г. ФИНАНСИРАН ОТ ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА /ЦОИДУЕМ/

ОТ 01.10.2020 г. ДО 31.08.2021 г.

Дейности:

    1. Организация и управление

10.2020 г. – 08.2021 г.

    2. Информираност и публичност. Превенция на отпадането на ромски деца от образователната система и пълноценна социализация.

10.2020 г. – 08.2021 г.

    3. Съвместни дейности детска градина – училище. Две междуинституционални срещи на педагогически специалисти, директори и учители от ДГ и 94 СУ „Димитър Страшимиров“ и 148 ОУ „Проф. Любомир Милетич“.

12.2020 г. – 02.2021 г., 04.2021 г. - 06.2021 г.

    4. Мобилност на педагогически специалисти, деца и родители. Предвидени са 6 мобилности. Ще участват деца от подготвителни групи, учители и родители от ДГ и ОДЗ „Ралица“ гр. Пловдив

10.2020 г. – 08.2021 г.

    5. Плавен преход от детската градина към училището. Ще участват деца от подготвителни групи на ДГ и 1 и 2 клас на 36 СУ „Максим Горки“

10.2020 г. – 06.2021 г.

Image
Image

ДГ № 62 "ЗОРНИЦА" р-н "Слатина" работи по Дейност 2: Организиране и провеждане на дейностите за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи.

2.1. Заплащане на такси за детска градина - социална подкрепа за деца от уязвими групи.


Бъдете здрави и се пазете!

Image
Image

ПРОЕКТ „ФАМИЛИАДА ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ“ КП33.17-1-123, ФИНАНСИРАН ОТ ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА /ЦОИДУЕМ/

ОТ 01.10.2018 г. ДО 31.07.2019 г.

Фамилиада за деца и родители“ е проект на ДГ № 62 „Зорница“, който предлага иновативна концепция за преосмисляне ролята на образованието и възпитанието на децата от страна на техните родители и активното им въвличане като съмишленици за личностно и професионално развитие на техните деца.

Основна цел – Създаване на условия за ефективна социализация на децата от ромската общност от квартал „Христо Ботев“ и изграждане на иновативен модел за комуникация и сътрудничество между родители, учители и деца.

За целта ще се реализират поредица от интерактивни и иновативни дейности.

Дейности по проекта:

1. Информираност и публичност

Запознаване на родителите и общността на кв. Христо Ботев с целите на проекта, осигуряване прозрачност на дейностите, изграждане на имидж на проекта и образователната институция, както и популяризиране на ЦОИДУЕМ.

Срок – от 01.10.2018 г. до 31.07.2019 г.

2. Дни на отворените врати

Въвличане и мотивиране на родителите на децата към активно участие в процеса на отглеждане, възпитание и обучение, както и да ги подготви за принос в образователната интеграция на децата.

Срок – месец ноември

3. Празнични творчески работилници

Създаване на условия за активна комуникация, общуване и взаимодействие между децата, учителите и родителите, както и повишаване на доверието на родителите в обучителните методи и насърчаване развитието и напредъка на децата.

Срок – месеци декември 2018 г. - февруари 2019 г.

4. Форум – театър на толерантността

Изграждане на положителна нагласа за различните култури и преодоляване на предрасъдъците и нетолерантността.

Срок – месеци март - април 2019 г.

5. Месец на професиите

Запознаване с основни типове професии и въвличане на родителите, като модел за подражание и добър пример за децата си. Създаване на условия за бъдещо личностно и професионално развитие чрез учене, опит и труд.

Срок – месеци април- май 2019 г.

6. Лятна Фамилиада

Създаване на принадлежност на децата и родителите към детската градина, привличане на местната общност като съмишленик в опазването и попдържането на образователната институция. Подпомагане адаптацията на децата за предстоящия им преход към училищеи превантиране на отпадането им.

Срок – месеци май - юли 2019 г

Image
Image
Image
Image

ПРОЕКТ „СЛАДКИ ИЗКУШЕНИЯ И ГРЪНЧАРСКИ УМЕНИЯ “ 
от 03.04.2018г. до 08.06.2018г.

Финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2016-2020 г. на Столична община в подкрепа на инициативата „София - Европейска столица на спорта-2018г.“

Програма:

1. Откриване на проекта - 03.04.2018 г. от 15.45 ч.
2. Посещение на сладкарска и грънчарска работилница в с. Владо Тричков - 11.05.2018 г.
3. Създаване на ателие "СРЪЧКО" - 15.05.2018 г.
4. Майсторим с мама и тате - 16.05.2018 г.
5. Откриване на изложба и връчване грамоти "Майстор сладкар" и "Майстор грънчар" - 17.05.2018г.
6. Закриване на проекта - 08.06.2018 г.

Image
Image
Image
Image

За период от три месеца /март-юни/ ДГ № 62 „Зорница“ ще работи съвместно с ”Институт за нови дидактични методи”, ”Фондация за децата в риск по света” и ”Асоциацията за ранно детско развитие”. Това са организации, които работят дългосрочно и имат натрупан опит в областта на ранното детско развитие и работата с деца от различни етнически групи, както и такива със специални нужди, като спазват Конвенцията за правата на децата на ООН, която е ратифицирана в Република България. В основата на тяхната дейност е детето и разгръщането на неговите воля, чувства и мисли според особеностите на съответната възраст. Следвайки основните принципи на работа ще бъдат проведени няколко иновативни програми за деца в детската градина и съобразени с тяхната възраст, а именно:

  • ”Обичам да чета” – програма за начално ограмотяване за деца от 4 до 8 години, чрез метода Сугестопедия; ИНДМ
  • ”Забавна математика” – за деца от 4 до 8 години; АРДР
  • ”Малкият Пикасо” – развива творческия потенциал в децата от 3 до 8 години; ИНДМ
  • ”Приятели от цял свят” – интерактивен начин за многоезиково обучение за деца; ИНДМ
  • ”Музика в действие” –  ангажиране на децата в света на танца и музиката по вълнуващ начин; ФДРС
  • ”Библиотеката на играчките” –  играта като универсален начин на общуване; ФДРС 
  • ”Разкажи приказката” - програма за творческо четене и изкуства; ФДРС

В основата на всички представени програми са играта и движението, за да развиват в децата основите социални, емоционални, двигателни, познавателни, адаптивни и комуникационни способности.

В проекта са заложени обучение и методическа помощ за педагогическия персонал за предложените програми. Също така е  планирано включването на  родителите на децата в последния етап от проекта. Връзката ”родител – дете” е много важна за осигуряване на приемственост в обгрижването на детето между детската градина и семейството, както и за правилното му развитие. 

 

Програма:

март – юни 2018 година

I и II група

”Музика в действие” – водещ Милена Маринова - ФДРС, един път седмично, времетраене 30 мин.

”Библиотека на играчките” – водещ Милена Маринова - ФДРС, един път седмично, времетраене 30-45 мин.

”Разкажи приказката” - водещ Милена Маринова - ФДРС, един път седмично, времетраене 30 мин.

II, III и IV група

”Обичам да чета” – водещи Владислав Дамянов и Силвия Стаменова - ИНДМ, един път седмично, времетраене – 25 мин.

”Забавна математика” – водещ Силвия Стаменова - АРДР, два пъти месечно, времетраене 25 мин. 

I, II, III и IV група

”Малкият Пикасо” – водещи Здравка Стефанова и Милена Великова  - ИНДМ, един път седмично, времетраене – 25 мин.

”Приятели от цял свят” – обучение на английски език, водещи доброволци на ИНДМ, един път седмично, времетраене – 25 мин.

Прилагането на програмите и дейностите по проекта са предоставени безвъзмездно и с доброволен труд на всички участници за период от три месеца. Този първи етап е тестови и през него ще се наблюдава развитието на децата и ще се установят конкретни проблемни области. Тези наблюдения  ще ни дадат възможност да работим в бъдеще според индивидуалните характеристики на всяко едно дете.